CHUYỂN ĐỔI SỐ
 
Tên tài liệu
Xem chi tiết nội dung
Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 02/5/2019 của BTV Tỉnh Ủy về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Xem file
Kế hoạch 110/KH-UBND, ngày 06 tháng 08 năm 2019 về Thực hiện chỉ thị số 16-CT/TU ngày 02/5/2019 Xem file
Quyết định 749/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2021 của UBDN tỉnh Sóc Trăng về Tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2021 của UBDN tỉnh Sóc Trăng về Tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (phụ lục) Xem file
Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27 tháng 10 năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Quyết định 2222/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem file
Công văn 1689/UBND-VX, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia Xem file
Ngày chuyển đổi số Sóc Trăng Xem file
Báo cáo số 33/BC-CDN, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Thông tin phục vụ chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Xem file
Báo cáo số 37/BC-CĐN, ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số Xem file
Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Quyết định ngày chuyển đổi số Xem file
Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2023 Xem file
Một số kết quả chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Xem file
Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2023 Xem file
Kế hoạch số 195/KH-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025 Xem file
Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Xem file
Kế hoạch số: 61/KH-CĐN, ngày 13 tháng 4 năm 2023 của trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Xem file
Kế hoạch số:34/KH-CĐN, ngày 16 tháng 02 năm 2023 của trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 Xem file
Kế hoạch số: 30/KH-CĐN, ngày 15 tháng 3 năm 2022 của trường CĐ Nghề Sóc Trăng V/v ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 Xem file
Kế hoạch số: 18/KH-CĐN, ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025 tại Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Xem file
Công văn số:26/CĐN-TC, ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Trường CĐ Nghề Sóc Trăng V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Xem file
Chương trình số: 28-Ctr-Đu, ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem file
Báo cáo số: 98/BC-CĐN, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Xem file
Báo cáo số: 60/BC-CĐN, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Trường CĐ Nghề Sóc Trăng về Kết quả thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Xem file
Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng Phối Hợp Công An Triển Khai Tuyên Truyền, Đăng Ký, Kích Hoạt Tài Khoản Định Danh Điện Tử Cho Học Sinh, Sinh Viên Của Trường Xem file
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng ban hành tiêu chí khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính Xem file
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng triển khai đầy đủ các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2024 Xem file
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại đơn vị, hướng tới năm 2025 đạt chuẩn Trường chất lượng cao Xem file
 
 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896