Giới thiêu Phòng Kế toán - tài vụ  
Ngày viết: 1/11/2024GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

                I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Kế toán - Tài vụ;

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 611 963

- Email: phongkttv@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

Phòng Kế toán - Tài vụ là đơn vị nghiệp vụ quản lý trực tiếp công tác tài chính, kế toán và tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạt động tài chính, kế toán của Nhà trường.

Nhiệm vụ

1. Quản lý thống nhất toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và xây dựng dự toán thu, chi hàng năm của Nhà trường theo qui định của Nhà nước.

2. Quản lý, tổ chức, thực hiện ngân sách được Nhà nước giao theo dự toán được Bộ chủ quản duyệt và chấp hành các chế độ chính sách về tài chính của Nhà nước qui định.

3. Quyết toán ngân sách hàng năm theo qui định, thực hiện công khai tài chính hàng quí, năm của Nhà trường theo qui định của Nhà nước...

4. Tham mưu và trình Hiệu trưởng duyệt ban hành các qui định về hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường, trực tiếp hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính kế toán của các đơn vị thuộc Nhà trường theo qui định của Nhà nước.

5. Quản lý toàn bộ các hoạt động kinh tế, dịch vụ, mua sắm, hợp tác và các hợp đồng khác liên quan đến tài chính của Nhà trường. Trực tiếp soạn thảo và ký kết các hợp đồng trên.

6. Quản lý thống nhất toàn bộ tài sản của nhà trường theo quy định của nhà nước.

7. Quản lý thống nhất toàn bộ các nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển Nhà trường theo qui định  của Nhà nước.

8. Thực hiện thanh quyết toán công tác xây dựng cơ bản của Nhà trường kể cả dự án đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa lớn, nhỏ...

9. Thực hiện thanh quyết toán việc mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong toàn trường theo qui định của Nhà nước.

10. Chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo bồi dưỡng toàn bộ hệ thống tổ chức tài chính, kế toán trong Nhà trường. Tham gia đề xuất công tác tổ chức và nhân sự của hệ thống tài chính của Nhà trường.

11. Thành viên các Hội đồng của nhà trường theo phân công.

12. Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên của phòng theo qui định pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

                III. NHÂN SỰ

  

                  

 

 

          Bà Tạ Minh Châu

          Chức vụ: Trưởng phòng

           Email: ttmchau@svc.edu.vn

 

     

Ông Trang Minh Tâm

Chức danh: Kế toán viên

Email: tmtam@svc.edu.vn

 Bà Cô Thị Liễu

Chức danh: Cán sự

Email: ctlieu@svc.edu.vn

 Bà Trần Ánh Dương

Chức danh: Cán sự

Email: taduong@svc.edu.vn

     
 Bà Lê Thị Bích Trâm

 Chức danh: Kế toán viên

Email: ltbtram@svc.edu.vn

   

Hình tập thể Phòng Tài chính - Kế toán

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896