Giới thiệu Phòng Đào tạo  
Ngày viết: 4/8/2024GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng- Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  

Điện thoại: 02993 616915  

- Email: phongdt.truongcdn@soctrang.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo trường thực hiện các chủ trương, xây dựng phương án và tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động đào tạo, thanh kiểm tra công tác chuyên môn của các khoa, hoạt động của thư viện, công tác thi và hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong toàn trường.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác đào tạo:

 Tham mưu công tác tổ chức và quản lý đào tạo của Trường, gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp chuyên môn nghề; giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông; liên kết đào tạo hàng năm và dài hạn của nhà trường.

Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu đào tạo; định kỳ rà soát, cập nhật bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo, tài liệu, học liệu; hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo;

 Lập kế hoạch thực hiện công tác thi kết thúc môn học/mô đun, xét tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định;

 Phối hợp các khoa xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi, bộ câu hỏi thi kết thúc môn học/mô đun. Quản lý ngân hàng và đáp án trong lĩnh vực đào tạo. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi;

 Xây dựng và triển khai các kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo; tổ chức hội giảng, các kỳ thi kỹ năng nghề đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên;

  Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của nhà giáo và chất lượng học tập, rèn luyện của HSSV học tập tại trường và tại các doanh nghiệp trong từng học kỳ, năm học, khoá học.

 Thực hiện tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

b) Công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy và học;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định;

 Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Công tác Thư viện:

 Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại của nhà trường;

Lập kế hoạch tổ chức mua, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách mới, sách điện tử… phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản kho sách, tư liệu theo quy định.

             III. NHÂN SỰ

 
Ông: Bùi Công Nhân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo
Email: bcnhan@soctrang.gov.vn
  Bà: Tiền Ngọc Hân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đào tạo
Email: 

 

 
 
Bà: Mã Tú Châu
Chức vụ: Chuyên viên về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 Email: mtchau@soctrang.gov.vn
  Bà: Lý Thị Hoàng Kiến
Chức vụ: Chuyên viên về đào tạo
Email: lthkien@soctrang.gov.vn
  : Phạm Khánh Huệ
Chức vụ: Chuyên viên về đào tạo
 Email: pkhue@soctrang.gov.vn
     
: Trần Thị Ánh Hồng
Chức vụ: Chuyên viên về hành chính văn phòng
 Email: ttahong@soctrang.gov.vn
  Ông: Nguyễn Huỳnh Long
Chức vụ: Chuyên viên về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
 Email: nhlong2@soctrang.gov.vn
   

 

Ảnh tập thể Phòng Đào tạo

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch công tác tuần 28 năm 2024
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng Chính quy năm 2024
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

 

Cổng thông tin Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Nhận diện không gian truyền  thông qua logo Skilling Up Việt Nam

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896