Giới thiệu Phòng Đào tạo  
Ngày viết: 2/26/2022GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO  

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo;

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng - Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 616915

- Email: daotao@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các chủ trương, xây dựng phương án và tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động đào tạo, thanh kiểm tra công tác chuyên môn của các khoa, hoạt động của thư viện, công tác, thi và hoạt động tự đánh giá chất lượng  giáo dục nghề nghiệp trong toàn trường.

Nhiệm vụ:

a. Công tác đào tạo:

- Tổ chức và quản lý các lớp đào tạo nghề và các lớp liên kết đào tạo với nhà trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo; liên kết đào tạo hằng năm và dài hạn của nhà trường;

- Tham mưu, tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu đào tạo;

- Lập kế hoạch thực hiện công tác  thi kết thúc môn học/mô đun, thi tốt nghiệp, công nhận và tham mưu cho Hiệu trưởng cấp Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và chứng chỉ sơ cấp;

- Phối hợp các khoa xây dựng ngân hàng đề thi, bộ câu hỏi thi kết thúc môn học/mô đun. Quản lý ngân hàng và đáp án trong lĩnh vực đào tạo. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo tổng hợp hội giảng, bồi dưỡng giáo viên giỏi và các kỳ thi học sinh giỏi;

- Dự thảo các quyết dịnh về đào tạo; quyết định thành lập các Hội đồng xét tốt nghiệp, hội giảng,…

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và chất lượng học tập, rèn luyện của HSSV học tập tại trường và tại các doanh nghiệp trong từng học kỳ, năm học, khoá học.

 - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo;

- Thực hiện tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

b. Công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo theo quy định;

- Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường; thực hiện nghiệp vụ tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c. Công tác thư viện:

- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại của nhà trường;

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, báo, giáo trình tư liệu phục vụ cho bạn đọc trong trường;

- Lập kế hoạch tổ chức mua, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách mới,… phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản kho sách, tư liệu theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

III. NHÂN SỰ

 

 

 

Bà Nguyễn Diệu Hiền

Chức vụ: Trưởng Phòng

Email: ndhien@svc.edu.vn

 Ông Nguyễn Ngọc Sang

Chức vụ: Phó trưởng Phòng

Email:

nnsang@svc.edu.vn

 

     
 Bà Mã Tú Châu

GV kiêm phụ trách tự ĐGCL, ĐBCL và đề thi

Email: mtchau@svc.edu

  Ông Phạm Thanh Quân

 GV kiêm phụ trách điểm số và phần mềm QL điểm

  Email: ptquan@svc.edu.vn

 Ông Bùi Công Nhân

 GV kiêm phụ trách theo dõi hoạt động giảng dạy

  Email: bcnhan@svc.edu.vn

     
 Bà Lý Thị Hoàng Kiến

GV kiêm phụ trách thi và văn thư

Email: lthkien@svc.edu.vn

 

 Bà Trần Thị Ánh Hồng

Cán bộ phụ trách Thư viện

Email: ttahong@svc.edu.vn

 

Hình tập thể Phòng Đào tạo

 

 

 
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023
 
Tuyển sinh trực tuyến

Graphical user interface, textDescription automatically generated

 
Tuyển sinh
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Cao đẳng Năm 2023
Danh Sách Thí Sinh Trúng Truyển Trình Độ Trung Cấp Năm 2023
        Luật GDNN-Văn bản chỉ đạo
 
Trang liên kết

 

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3611963 - 0299 3829896